การดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายตามบริบทของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ทวีป และของโลกเป็นต้น และการดำเนินวิถีชีวิตดังกล่าวก็ไม่เป็นสูตรสำเร็จแต่ประการใด แต่ควรเทียบเคียงหรืออิงหลักปรัชญาทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยและผู้สนใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล ยุคสมัย เหตุการณ์บ้านเมือง และของโลก ประการสำคัญ ควรคำนึงถึงผลกระทบ ไม่สุดโต่งและความมั่นคงและยั่งยืนของส่วนรวมเป็นสำคัญ และแนวทางหนึ่งของการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ขอยกเป็นตัวอย่าง ที่ได้เรียนรู้มาจากนักวิชาการ ปราชน์ของแผ่นดิน ภูมิปัญญา และมีโอกาศได้เรียนรู้ ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง และเห็นว่าเป็นแนวการดำเนินวิถีชีวิตที่ได้ผล ได้แก่ การลดปัจจัยนำเข้าจากภายนอก ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด พึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาศในทางสร้างสรรค์ ในส่วนของการลดการนำเข้าจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การลดการนำเข้าจากต่างครัวเรือน ต่างโรงเรียน ต่างชุมชน ต่างหมู่บ้าน ต่างท้องถิ่น ต่างอำเภอ/เขต ต่างจังหวัด ต่างภูมิภาค ต่างประเทศ และต่างทวีปเป็นต้น เพราะการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จากการนำเข้าจากภายนอกต้องใช้ทรัพยากรและพลังาน สิ้นเปลือง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาอื่น ๆ ตามมา การใช้ปัจจัยจากภายในก่อให้เกิดการประหยัด ไม่สิ้นเปลืองมากจนเกินความจำเป็น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านอื่น ๆ ทั้งระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ/เขต จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ทรีป และของโลกในที่สุด

กิจกรรมพื้นฐานของการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ลดปัจจัยนำเข้า พึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า ขยายโอกาศกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม   ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ๆ อีกมากมายตามความจำเป็นและความเหมาะสมกับบริบท (เหตุปัจจัย) ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และของโลก โดยการดำเนินการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ด้วยว่ามีความคุ้มค่า หรือก่อให้เกิดผลเสียหายหรือไม่ กับใคร แค่ไหน และอย่างไร โดยประเด็นหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินการก็คือหลักการทางศานา หรือที่เรียกว่าหลักคุณธรรม รวมไปถึงความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และหลักกฏหมาย เพราะประเทศไทยเราเป็นนิติรัฐ มีกฏหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุด ทุกคนอยู่ภายใต้กฏหมายฉบับเดียวกัน (เสมอภาคทางกฏหมาย) โดยพิจารณาว่ากิจกรรมที่ดำเนินการ/ปฏิบัติสมควรดำเนินการต่อไป ต้องแก้ไขปรับปรุง สมควรยกเลิก/ยุติกิจกรรม หรือสมควรดำเนินกิจกรรมต่อไป

ตังอย่าง กิจกรรมพื้นฐานของการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่กิจกรรมกลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ   กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกิจกรรมการผลิต กลุ่มกิจกรรมร้านค้า หรือกลุ่มสหกรณ์บริการ กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน  กิจกรรมทางการเกษตร อันได้แก่กิจกรรมธุรกิจการเกษตร  กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ กิจกรรมชีววิถี

Advertisements
  1. ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: